Senast uppdaterad 2019-06-05

1 Generellt

1.1    Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Belly Balance Sverige AB (”Belly Balance”), 556973-8650, behandlar personuppgifter.

1.2    Belly Balance är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in i samband med att du använder Hemsidan eller genomför köp på Hemsidan.

1.3    Avseende personuppgifter kopplade till betalningar på Hemsidan är betaltjänstleverantören Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, personuppgiftsansvarig. För Klarnas behandling av dina personuppgifter gäller därför dess villkor. Har du frågor om dess behandling av dina personuppgifter ska du därför kontakta dem.

1.4    Belly Balance kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och denna dataskyddspolicy.

1.5    Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på Belly Balance webbplats

2. Insamling av personuppgifter

2.1 För att kunna tillhandahålla vår tjänst, dvs. hantera ditt köp, registrering av medlemskap, öppnande av användarkonto eller mottagande av nyhetsbrev (gemensamt kallade för Tjänsten) behandlar Belly Balance de personuppgifter som du lämnar, har lämnat till oss eller som vi samlat in på Hemsidan genom cookies. Personuppgifter kan också användas som underlag för att genomföra marknadsanalys, affärsutveckling samt statistik

2.2 De personuppgifter som Belly Balance behandlar är:

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • leveransadress
  • orderhistorik
  • IP-adress

2. 3 Vid din användning av Tjänsten samlar Belly Balance in ytterligare personuppgifter:

(a) Vid uppdatering av uppgifter på användarens sidor i Tjänsten.

(b) Vid besök på Hemsidan eller vid användning av Tjänsten: cookies avseende trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder.

2.4 Belly Balance efterfrågar aldrig känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter. Om du självmant lämnar känsliga personuppgifter till Belly Balance behöver du samtidigt lämna ditt samtycke till Belly Balance behandling av dina känsliga personuppgifter. Du har möjlighet att lämna sådant samtycke i samband med att du lämnar dina personuppgifter.

3. Hur Belly Balance behandlar personuppgifter

3.1 Belly Balance behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att tillhandahålla Tjänsten till dig, dvs. att du ska kunna öppna användarkonto, genomföra köp eller bli medlem. För att kunna fullgöra Belly Balances kontraktuella åtaganden. namn

e-postadress

telefonnummer

leveransadress

orderhistorik

IP-adress

användardata

Sex månader efter det att en användare har slutat använda Tjänsten, eller så länge som krävs enligt lag.
För att skicka nyhetsbrev och annan information om Belly Balance och Tjänsten. Andra berättigade intressen. e-postadress Så länge Belly Balance skickar ut nyhetsbrev och information, såvida inte mottagaren motsäger sig detta.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för användare av Tjänsten.

 

Andra berättigade intressen. Cookies, se stycke 2.3 (b). Så länge användarsessionen pågår.
För att förbättra Tjänsten och för Belly Balance affärsutveckling.

 

Andra berättigade intressen. Cookies, se stycke 2.3 (b). Högst 6 månader från insamlingen.
För att utställa fakturor och hantera betalningar för användning av Tjänsten. För att kunna fullgöra Belly Balances kontraktuella åtaganden och för att följa tillämplig lagstiftning. namn

e-postadress

telefonnummer

leveransadress

orderhistorik

 

Till dess fordran är betald, och därefter i upp till sju år i enlighet med svenska bokföringsregler.

4. Utlämning av personuppgifter

4.1 Belly Balance kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Belly Balances räkning, för att Belly Balance ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Belly Balance använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.

Underleverantör (namn på tjänst) Land/region där tjänsten fullgörs Mekanism för överföring till tredje land Typ av tjänst
Microsoft Corp. (Microsoft Azure) USA/EU EU-U.S. Privacy Shield Framework Hosting av Hemsidan.
Makeable STHLM AB Sverige Behandling av mätdata på Hemsidan
Google Inc. (Google Analytics) USA/EU EU-U.S. Privacy Shield Behandling av mätdata på Hemsidan
Salesforce Irland EU/EES Behandling av persondata tillhörande tjänsten
Salient Partner Sverige EU/EES Behandling av persondata tillhörande tjänsten

4.2 Belly Balance samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

4.3 Belly Balance lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Belly Balance är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

5. Rättigheter för registrerade

5.1 Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.

5.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.4 Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

5.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från Belly Balance genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och sms kommunikation som Belly Balance skickar. Registrerade är alltid välkomna att kontakta Belly Balance för att få hjälp att tacka nej till Belly Balances kommunikation

6. Säkerhet

6.1 Säkerhet är viktigt för Belly Balance, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Belly Balance behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

7.  Ändringar i denna dataskyddspolicy

  • Belly Balance förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.
  • Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

8. Kontakt

8.1 För ytterligare information om Belly Balances personuppgiftshantering eller om du har frågor, är denne välkommen att kontakta Belly Balance på:

Belly Balance Sverige AB

Falugatan 8,

113 32 Stockholm

[email protected]

8.2 Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, [email protected], box 8114, 104 20 Stockholm.

9. Ikraftträdandedatum

Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2018-05-29 tills den ersätts av en uppdaterad version.

Kontaktuppgifter:

Vänligen kontakta Belly Balance om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter:

Belly Balance Sverige AB,
Falugatan 8,
113 32 Stockholm.

[email protected]